PRIJAVA NEZAPOSLENIH ZA PROGRAM ”MOJA PRVA PLATA”

Neza­posleni koji su zain­tereso­vani za uklju~ivanje u pro­gram ”Moja prva pla­ta” mogu da se pri­jave do kra­ja ove nedel­je. Iz NSZ pozi­va­ju neza­pos­lene starosti do 30 god­i­na koji ispun­javju uslove javnog pozi­va da se pri­jave. Izbor kan­di­da­ta bi}e zavr{en do 15. novem­bra, a kona~na lista poslo­dava­ca sa bro­jem odobrenih rad­nih mes­ta bi}e objavl­je­na na por­talu ”Moja prva pla­ta” najkas­ni­je do 27. novem­bra, navo­di se u saop{tenju. Zaklju~ivanje ugov­o­ra izme|u Nacionalne slu‘be za zapo{ljavanje, poslo­dava­ca i neza­poslenih bi}e obavl­jeno od 28. noem­bra do 14. decem­bra. Poslo­davac mo‘e da odabere kan­di­da­ta i pre iste­ka roka za pri­javu neza­poslenih, ali mo‘e da ga anga‘uje i uklju~i u pro­gram tek po zaklju~ivanju ugov­o­ra, navo­di se u saop{tenju.