PREDSTAVA ”RAJ NA ZEMLJI” NA REVIJI MALIH FORMI 04112020

Na 11.Reviji pred­sta­va mal­ih for­mi sino} je pub­li­ka mogla da u‘iva u duo komedi­ji “Raj na Zemlji” u kojoj uloge tuma~če Anja Mit i Ste­fan Buzurovi}. Ovo je pri~a o sus­re­tu dva pot­puno razli~ita ‘ivota,kako soci­jalnog tako i pro­fe­sion­alnog. Buzurovi} i Mit ~esti su part­neri u pozori{tu i na TV‑u.

Večeras komad ”Ruska smrt-vot­ka i šampan­jac”

Ve~eras }e na Revi­ji pred­sta­va mal­ih for­mi biti izve­den komad ”Rus­ka smrt vot­ka i {ampan­jac” u kojoj igra­ju Isido­ra Mini}, Mil­i­ca Miha­jlovi} i Neboj{a Ili}. 

Odlaže se pred­sta­va ”Nema dade, nema bate”

Zbog bolesti glum­ca pred­sta­va ”Nema dade, nema bate” koja je tre­ba­lo da bude izve­de­na sutra na zavr{nici Revi­je mal­ih for­mi se otkazu­je, obave{tavaju iz Nar­o­dnog pozori{ta. Ulaznice va‘e za slede}e izvo|enje ove pred­stave pirot­skog Pozori{ta.