OBAVEŠTENJE O ISPLATI NAKNADE ZA ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA

Iz Gradske uprave Pirot obave{tavaju ~lanove stalnog i pro{irenog sas­ta­va bira~kih odb­o­ra koji nisu ispla}eni do 27.oktobra, a koji su bili na bira~kim mes­ti­ma na izbori­ma za nar­o­dne poslanike Skup{tine Srbi­je, 21.juna ove godine, da dostave kopi­je kar­ti­ca valid­nih teku}ih ra~una i kopi­je li~nih kara­ta, zbog isplate nakna­da. Na kopi­ja­ma, koje tre­ba dostavi­ti Grad­skoj upravi najkas­ni­je do 13. novem­bra, neophod­no je nazna~iti broj ili naziv bira~kih mes­ta, saop{tavaju iz Gradske uprave.