NAJAVA REDOVNOG ZASEDANJA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE 04112020

Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je sutra ima redovno zasedan­je na kom }e pored aktuelne epidemiolo{ke situaci­je u Piro­tu, biti re~i o priprema­ma za redovno odr‘avanje u zim­skim mesec­i­ma i na~inima funkcin­isan­ja svih slu‘bi.