MANIFESTACIJA ‘’MUZEJI ZA 10’’

Man­i­festaci­ja ‘’Muze­ji za 10’’ bi{e odr‘ana od 9. do 15. novem­bra. Plani­ra­no je da se uklju~e muze­ji iz preko 40 grado­va u Srbi­ji, me|u koji­ma je i Muzej Poni{avlja. U sklopu ove man­i­festaci­je Muzej Poni{avlja orga­ni­u­je beplatne obi­laske stalne postavke u Ku}i porodice Hristi} uz stru~no vo|enje kus­tosa i obi­laske stalne arheolo{ke postavke i Pirot­skog gra­da uz stru~no vo|enje arhe­olo­ga. Bi}e odr‘ana i radion­i­ca za star­i­je ”Bojen­je mas­ki tek­stil­nim boja­ma” 12. i 13. novem­bra u pros­tori­ja­ma Muze­ja. Uz podr{ku Dru{tva istori~ara Piro­ta i u~enika Gim­naz­i­je bi}e pokrenu­ta ini­ci­ja­ti­va za postavl­jan­je obele‘ja na domove ugled­nih i zaslu‘nih Piro}anaca. Na saj­tu Muze­ja i Fejs­buk strani­ci zain­tereso­vani }e mo}i da pogleda­ju kratke zapise Mil­ice Ili} o Pirot­skom gradu. Man­i­festaci­ja se odr‘ava uz podr{ku Nacionalnog komite­ta IKOM, Min­istarst­va kul­ture i informisan­ja i Gra­da Piro­ta. Tokom tra­jan­ja man­i­festaci­je po{tova}e se sve mere na suzbi­jan­ju {iren­ja korona virusa, navo­di se u saop{tenju iz Muze­ja. U sklopu ove man­i­festaci­je Nacional­ni komitet IKOM Srbi­je objavio je nagrad­ni konkurs kratk­ih video for­mi na temu: ”Pred­stavi svoj muzej”. Konkurs je otvoren od 1. do 15. novem­bra. U~esnici tre­ba da kreira­ju video sadr‘aj u tra­jan­ju do tri min­u­ta. Radovi se postavljju na Insta­gram ili Fejs­buk, pre­ma propisan­im prav­il­i­ma konkur­sa. Jed­na oso­ba mo‘e da u~estvuje sa vi{e razli~itih video rado­va. Kri­ter­i­jum za izbor najboljih je kreativnost i ino­v­a­tivnost auto­ra u prikazu muze­ja koji je pose­tio i snimio. Bi}e nagra|eno 10 auto­ra prigod­nim pok­loni­ma koje daru­ju Stu­dio Maru{ka i Muze­ji Srbije.