AKCIJOM ”DOBRO DELO” PRIKUPLJAJU POMOĆ ZA DEČIJE ODELJENJE PIROTSKE BOLNICE

Udruž‘enje gra|đana „”Osve‘ženje”“ zajed­no sa Face­book grupom ”„Mame Piro}ćanke”“ pokrenu­lo je kam­pan­ju „Dobro delo“. Poč~etak rada mre‘že „”Dobro delo”“ bi}e akci­ja priku­pl­jan­ja nov~čanih sred­sta­va za kupov­inu neophodne opreme za Deč~ije odel­jen­je Op{šte bol­nice Pirot. Pro­jekat je podr‘žao Grad Pirot. Cilj ove kam­pan­je je da se na lokalnom nivou promoviš{e filantropi­ja i trans­par­ent­nost davan­ja povezi­van­jem svih aktera iz javnog, civilnog i pri­vatnog sek­to­ra, koji u~čestvuju ili su voljni da u~čestvuju u akci­ja­ma davan­ja. Kam­pan­ju “”Dobro delo”” Udruž‘enje građ|ana “”Osve‘ženje”” real­izu­je u okviru konkur­sa ”Slav­i­mo filantropi­ju”, koji podr‘žava Koali­ci­ja za dobro~činstvo, koju pred­vo­di Fon­daci­ja Ana i Vlade Divac u sklopu pro­jek­ta za unapređ|enje okvi­ra za davan­je koji finan­sira USAID. Koali­ci­ju za dobro~činstvo dodat­no ~čine Trag fon­daci­ja, Cat­a­lyst Balka­ns, SMART kolek­tiv, Srp­s­ki filantrop­s­ki forum, Forum za odgov­orno poslo­van­je i Privred­na komo­ra Srbije.