ZZJZ: OD 21 TESTIRANOG UZORKA 9 POZITIVNIH NA COVID-19 U OKRUGU 03112020

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu i Dim­itro­v­gradu pro­cen­ju­je se kao prete}a sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepovoljnu,dok se na podru~ju Babu{nice i Bele Palanke pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Op{tina Dim­itro­v­grad pro­glasi­la je 2.novembra vanred­no stan­je. Iz ni{ke lab­o­ra­tori­je Vatreno oko danas su stigli rezul­tati za 21 uzo­rak od 28 poslatih, od kojih je 9 poz­i­tivnih (osam iz Piro­ta i jedan iz Dim­itro­vgra­da). Ovo je, ka‘u u Zavo­du, visok pro­ce­nat poz­i­tivnos­ti u odno­su na broj testiranih,42,8%. Za 7 uzo­ra­ka se ~eka­ju rezul­tati. Uzorko­vano je i posla­to na anal­izu 17 bri­se­va. Od po~etka okto­bra do 03.novembar reg­istrovan je 31 lab­o­ra­tori­js­ki novopotvr|eni slu~aj obol­e­van­ja od korona virusa. Sva lica su u ku}noj ili u bolni~koj izo­laciji. Ukup­no 69 lica. Pro­ce­na je da je broj zara‘enih vi{estruko ve}i. U posled­nje dve nedel­je pove}an je broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma, naro~ito u Dim­itro­v­gradu i Piro­tu. Tako|e, ka‘u u Zavo­du , bele‘i se porast pro­cen­ta pozitivnosti,od 175 testi­ranih 31 je poz­i­ti­van odnos­no 17,7%. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~i se jedan bolesnik za pneu­moni­jom. Jedan bolesnik preba~en je u KC Ni{ zbog pogor{anja op{teg stan­ja. Potreb­no je i dal­je dosled­no i odgov­orno po{tovati mere prevencije.

Jo{ 1.878 novoobolelih od virusa korona u Srbiji 

Od 10.962 testi­rana gra|ana, kod 1.878 lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno pris­ust­vo virusa korona. Od posled­njeg izve{taja pre­minu­lo je 11 paci­je­na­ta. Trenut­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 1.397 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­tori­ma 49 paci­je­na­ta. Od po~etka epi­demi­je testi­ra­no je 1.363.619 gra|ana.