TEHNIČKAŠKOLA KUPILA CNC GLODALICU 03112020

Tehni~ka {kola Pirot unapredi}e nas­tavni pro­ces upotre­bom CNC glo­dal­ice u obra­zo­van­ju u~enika. Ova ma{ina nabavl­je­na je iz sred­sta­va priku­pljenih po osnovu odla­gan­ja krivi~nog gonjen­ja. Pro­jakat Tehni~ke {kole podr‘an je na konkur­su Min­istarst­va pravde sa 2,58 mil­iona dinara.