SLUŽBA KUĆNE NEGE I LEČENJA IMA DOVOLJNO VAKCINA PROTIV GRIPA 03112020

Slu‘ba ku}ne nege i le~enja sprovo­di vakci­naci­ju paci­je­na­ta pro­tiv sezon­skog gri­pa. Pre­ma re~ima dr Jas­mine Simovi}, na~elnice Slu‘be, ima­ju vakcine za sve paci­jente. Ova slu‘ba pri­lagodi­la je rad uslovi­ma namet­nu­tim epi­demi­jom koron­avirusa. U slu~aju sum­n­je na COVID-19 paci­jen­ti se zbrin­java­ju pre­ma predvi|enim pro­ce­du­ra­ma.