DOBAR RAD JAVNIH PREDUZEĆA U PIROTU 03112020

Jav­na preduze}a u Piro­tu poslu­ju dobro, ka‘e zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}. U sarad­nji sa Grad­skom upravom, preduze}a real­izu­ju veli­ki broj pro­jeka­ta sa nadle‘nim min­istarstvi­ma, Kance­lar­i­jom za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma, insti­tu­ci­ja­ma i organizacijama.