ZZJZ: OD POČETKA OKTOBRA KOD 22 OSOBE U OKRUGU POTVRĐEN COVID19 02112020

Virus korona je, od po~etka okto­bra, potvr|en kod 22 osobe u okrugu, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. U zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike su u ku}noj ili bolni~koj izo­laciji. Ukup­no je u okrugu u izo­laciji 41 oso­ba, navode iz Zavo­da. Na Grud­nom odel­jen­ju pirotske bol­nice le~e se tri bolesni­ka sa pneu­moni­jom. Danas je iz okru­ga na anal­izu posla­to 28 uzo­ra­ka. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih vi{estruko ve}i. Pove}an je broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma u okrugu u posled­nje dve nedel­je, naro~ito u Dim­itro­v­gradu. Epidemiolo{ka situaci­ja je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. U Dim­itro­v­gradu se epidemiolo{ka situaci­ja ocen­ju­je kao prete}e sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Od po~etka epi­demi­je od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 28 oso­ba iz okru­ga. Apelu­je se na po{tovanje svih mera i otkazi­van­je masovnih okupljanja. 

U Srbi­ji još 802 osobe zaražene viru­som korona 

U posled­n­ja 24 sata virus korona potvr|en je kod 802 osobe u Srbi­ji. Testi­ra­no je 7.487 gra|ana. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 7 oso­ba. Na bolni~kom le~enju su 1.242 osobe, a 57 je na respiratorima.