VASIĆ: POKUŠAVAMO DA REŠIMO PROBLEME GRAĐANA 02112020

Prob­le­mi u oblasti infra­struk­ture naj~e{}i su razlog obra}anja gra|ana Grad­skoj upravi. Lokalnoj samoupravi obra}aju se i neza­posleni, ali i oni koji ‘ele da re{e prob­leme iz oblasti soci­jalne za{tite, ka‘e za TV Pirot gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.