USPEŠNA REALIZACIJA PROGRAMA JP ZA PLANIRANJE I UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 02112020

JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta, na neko­liko lokaci­ja u gradu i seli­ma nadzire radove na ure|enju putne infra­struk­ture. Radovi su uglavnom pov­ereni pirot­skim firmama.