U DIMITROVGRADU PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA 02112020

U Dim­itro­v­gradu je danas progla{ena vanred­na situaci­ja, navo­di se u odlu­ci predsed­ni­ka op{tine Vladice Dim­itro­va koja je objavl­je­na na saj­tu ove op{tine. Vanred­na situaci­ja je progla{ena na osnovu pred­lo­ga Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. U pred­logu Zavo­da je nave­de­no da je, na osnovu epidemiolo{kog ispi­ti­van­ja, pove}anja bro­ja pre­gle­da u Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja u Dim­itro­v­gradu, ali i pove}anja bro­ja obolelih i hos­pi­tal­i­zo­vanih i visokog pro­cen­ta pozo­tivnos­ti, epidemiolo{ka situaci­ja ocen­je­na kao nepo­volj­na, ali pod kon­trolom zdravstvene slu‘be i svih nadle‘nih insti­tu­ci­ja. Iz Zavo­da su progla{enje vanredne situaci­je preporu~ili i uzimaju}i u obzir situaci­ju u Srbi­ji, okrugu i sused­nim dr‘avama i rizika pre­li­v­an­ja stanovni{tva zbog puto­van­ja, odlas­ka na posao u druge gradove i drugih kre­tan­ja. Uko­liko se u nared­nom peri­o­du ne po{tuju mere i uve­du dodatne, o~ekuje se pogor{anje epidemiolo{ke situaci­je u Dim­itro­v­gradu i okrugu, ka‘e se u obrazlo‘enju Zavo­da. Navode i da je kon­tin­uri­an porast bro­ja onih kod kojih je virus potvr|en, i da se zato predla‘e uvo|enje vanredne situaci­je. O sprovo|enju ove Odluke stara}e se Op{tinski {tab za vanredne situaci­je Op{tine Dim­itro­v­grad, navo­di se na saj­tu op{tine.