OBELEŽEN DAN MLEKARSKE ŠKOLE 01112020

Dan Mlekarske {kole sa Domom u~enika ”Dr Obren Peji}”, koja ove godine slavi 75 god­i­na rada i pos­to­jan­ja, sve~ano je obele‘en ju~e pu{tanjem balona. Direk­tor {kole Nenad \or|evi} ka‘e da je ovo zna~ajan jubilej koji ih ~ini ponos­nim i obavezu­je ih da ~uva­ju ono {to su gen­eraci­je rani­je stvo­rile i negovale.