MENSA TESTIRANJE U PIROTU 01112020

Men­sa Srbi­je orga­ni­zo­vala je prvi put testi­ran­je u Piro­tu. Test je pola­ga­lo oko 20 kan­di­da­ta, koji su ispun­javali propisane uslove. Pre­ma re~ima predsed­nice MENS‑e Srbi­je, pos­to­je ~lanovi iz Piro­ta koji su se testi­rali u drugim gradovi­ma. U budu}nosti o~ekuju da taj broj bude pove}an, da se formi­ra lokalna gru­pa MENS‑e i da oni na podru~ju Piro­ta orga­nizu­ju aktivnos­ti. Oni koji zado­vol­je uslov za u~lanjenje dobi}e poziv posle pre­gledan­ja testo­va, {to bi tre­ba­lo da bude obavl­jeno tokom nared­nih 8 nedelja.