TRI UZORKA POZITIVNA OD 18 TESTIRANIH U OKRUGU

 

Tri uzor­ka su poz­i­tiv­na na koron­avirus od 18 testi­ranih iz Pirot­skog okru­ga. Virus je potvr|en kod 2 osobe iz Piro­ta i jedne iz Bele Palanke, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je. Jo{ 12 bri­se­va posla­to je danas na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Epidemiolo{ka situaci­ja je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu i iz dana u dan se pogor{ava, navo­di se u saop{tenju Zavo­da. Pre­ma podaci­ma Zavo­da, tokom posled­nje dve nedel­je pove}an je broj pre­gle­da u COVID ambu­lan­ta­ma na podru~ku okru­ga. Tokom ovog mese­ca reg­istrovano je 19 novoobolelih u okrugu. Me|utim, procen­ju­je se da je broj zara‘enih vi{estruko ve}i zbog ograni~enih indikaci­ja za PCR testi­ran­je i zato {to se svi oboleli ne javl­ja­ju zdravstvenoj slu‘bi, navo­di se u saop{tenju. Na Grud­nom odel­jenju Op{te bol­nice Pirot le~e se tri paci­jen­ta sa pneu­moni­jom, od kojih je jedan sa sum­n­jom na COVID-19. Osobe kod kojih je potvr|en virus su u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike u ku}noj izo­laciji, kao i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca — ukup­no je trenut­no 31 oso­ba u izo­laciji.

U Srbi­ji 1545 novozara‘enih, 5 oso­ba pre­minu­lo

U Srbi­ji je jo{ 5 oso­ba pre­minu­lo od posled­i­ca zaraze koron­aviru­som, a reg­istrovano je 1.545 novih slu~ajeva zaraze, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji, na koron­avirus su testirane11.004 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma je 47 paci­je­na­ta od 1.048 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih, navo­di se na saj­tu covid19.rs.