PIRKETOVE SKULPTURE NOVI LEGAT PIROTSKE GALERIJE

Galer­i­ja ^edomir Krsti} dobi­la je novi legat — prvi u skulp­tura­ma. Deo svo­jih dela ovoj ustanovi pok­lo­nio je Milo­rad Anti} Pirke, ro|eni Piro}anac, koji ‘ivi i radi u Boru.