ODRŽAN OLIMPIJSKI ČAS U PIROTU

U Piro­tu je danas odr‘ana sport­s­ka man­i­festaci­ja Olimpi­js­ki ~as. Ovaj doga|aj orga­ni­zo­vao je Grad Pirot u sarad­nji sa Olimpi­jskim komite­tom Srbi­je i kom­pani­jom Koka Kola.