NA ČELU SOCIJALNO EKONOMSKOG SAVETA GRADA PIROTA JOVAN MIJALJKOVIĆ

Na dana{njoj sed­ni­ci Soci­jal­no-ekonom­skog save­ta Gra­da Piro­ta gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} razre{en je du‘nosti predsedavaju}eg Save­ta. Za novog predsedavaju}eg u jednogodi{njem man­datu izabran je predsed­nik Ve}a Saveza samostal­nih sindika­ta gra­da Jovan Mijalkovi}. Na posled­njoj sed­ni­ci Save­ta usvo­jeno je neko­liko zna~ajnih odlu­ka koje }e biti okos­ni­ca rada ovog tela u nared­nom periodu.