MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR U PIROTU

 

[ah klub ^ast i sla­va od danas pa do 4. novem­bra orga­nizu­je me|unarodni turnir Pirot 2020. Turnir se igra u pros­tori­ja­ma klu­ba u Trgova~kom cen­tru Gu{evica. Petor­i­ca mladih igra~a: iz Bugarske Cve­tan Sto­janov, iz Rusi­je Dudin Gleb, Make­donije Emil Ris­tes­ki i Srbi­je Marko Ivanovi} i Ili­ja Stano­je­vi} bori}e se za osva­jan­je norme za tit­u­lu inter­na­cionalnog majs­to­ra. Pored njih, nastupi}e i vele­ma­js­tor Alek­san­dar Del~ev, iskus­ni inter­na­cional­ni majs­tori @ivojin Lju­bisavl­je­vi} i Milan Bo‘i}, i fide majs­tori iz Piro­ta Boban Nikoli} i Srbislav Min~i}. Sve par­ti­je bi}e preno{ene u‘ivo preko plat­forme www.chessbomb.com, obave{tavaju iz ovog kluba.