IMENOVAN NOVI KOORDINATOR SUBNOR‑a ZA PIROTSKI OKRUG

 

Predsedni{tvo SUBNOR‑a na sed­ni­ci odr‘anoj 8.septembra done­lo je odluku o raspu{tanju Okru‘nog odb­o­ra za Pirot­s­ki okrug. Done­ta je odlu­ka da se za koor­di­na­to­ra SUBNOR‑a Srbi­je za Pirot­s­ki okrug imenu­je ^aslav Vidanovi}. Iz odb­o­ra podse}aju da je re{enjem reg­is­tra udru‘enja od 16.januara, Dra­gan Sve­tozare­vi} upisan za predsed­ni­ka odnos­no zas­tup­ni­ka Okru‘nog odb­o­ra. Ovo re{enje presta­je da va‘i raspu{tanjem Okru‘nog odb­o­ra. Na sed­ni­ci su defin­isane nadle‘nosti novog koor­di­na­to­ra. Izme|u osta­log koor­di­na­tor tre­ba da sara|uje sa lokalnom samoupravom, organ­i­ma Min­istarst­va odbrane i Vojske Srbi­je i ostal­i­ma orga­ni­zaci­ja­ma i udru‘enjima I uspostavi sarad­nju sa medi­ji­ma u okrugu.