EKONOMSKA ŠKOLA U PROJEKTU ERAZMUS PLUS

U sklopu pro­jek­ta pro­gra­ma Evropske uni­je Eraz­mus plus, ~etvoro u~enika Ekonomske {kole sa jed­nim pro­fe­sorom borav­i­lo je u Gabrovu u Bugarskoj. Pose­ta je real­i­zo­vana kao deo pro­jek­ta Dig­i­talne ve{tine mladih za bolju aktivnost i pismenost.