ZZJZ : SVIH 8 TESTIRANIH UZORAKA NEGATIVNI NA VIRUS KORONA, ČEKAJU SE REZULTATI ZA JOŠ 6 UZORAKA.

Iz lab­o­ra­tori­je Vater­no oko stigli su rezul­tati testi­ran­ja 8 uzo­ra­ka iz Pirot­skog okru­ga od 14 poslatih prethodnog dana i svi su neg­a­tivni na korona virus. Za 6 uzo­ra­ka ~eka­ju se rezu­lati. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu jo{ 18 bri­se­va. Od po~etka okto­bra lab­o­ra­tori­js­ki je potrvr|eno 16 novoobolelih od korona virusa u Okrugu. Svi potvr|eni slu~ajevi obol­e­van­ja su u zav­is­nos­ti od klini~ke slike u izolaciji,kao i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca, ukup­no 25 oso­ba. Pro­ce­na je da je broj zara‘enih vi{estruko ve}i. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot hos­pi­tal­i­zo­vana su 4 paci­jen­ta. Jedan je testi­ran PCR testom nalaz je nagativan,dok se ostali rezul­tati ~eka­ju. iz Zavo­da poru~uju da je potreb­no i dal­je dospel­no i odgov­orno po{tovati mere pre­ven­ci­je.

Još 1.384 novoobolela od virusa korona u Srbi­ji

Od 1.384 osobe poz­i­tivne su na virus korona u Srbi­ji od testi­ranih 9.457 gra|ana. Pre­minu­lo je 6 oso­ba od posled­nje izve{taja. Hos­pi­tal­ioz­vano je 1.012 paci­je­na­ta. 44 paci­jen­ta su na res­pi­ra­tori­ma. Od po~etka epi­demi­je testi­ra­no je 1.318.096 gra|ana.