PROTEST MEŠTANA BELOG POLJA I EKOLOŠKIH AKTIVISTA

Fir­ma ”Bio­gor” nam­er­a­va da pokrene novu proizvod­nju u nekada{njoj fabri­ci boja i lako­va ”Suko”. Me{tani Bel­og Pol­ja, gde se nalazi postro­jen­je i bor­ci za ekolo{ki zdravu okolinu protes­tu­ju zbog tih naja­va. Tra‘e potvr­du Gradske uprave i Min­istarst­va za za{titu ‘ivotne sre­dine da ne}e biti ugro‘eni novim pokre­tan­jem fabri~kih postrojenja.