PIROT DOBIJA TEREN SA VEŠTAČKOM TRAVOM

Kroz pro­grame prekograni~ne sarad­nje Srbi­je i Bugarske u Piro­tu su do sada real­i­zo­vani pro­jek­ti vred­ni vi{e od 3 mil­iona evra. Mno­gi od njih bili su u oblasti sportske infra­struk­ture. Sa ovom dobrom prak­som se nas­tavl­ja. Pirot dobi­ja teren sa ve{ta~kom travom.