KROZ PROGRAM EXCHANGE EU POMAŽE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Kroz pro­gram EXCHANGE, koji je namen­jen lokalnim samouprava­ma, do sada je izd­vo­jeno 33 mil­iona evra dona­torske pomo}i, ka‘e gen­er­al­ni sekre­tar Stalne kon­fer­en­ci­je grado­va i op{tina \or|e Stani{i}. Ovaj pro­gram pred­stavl­ja kon­tinuiranu podr{ku Evropske uni­je lokalnim samouprava­ma od 2004. godine. U velikoj meri dopri­neo je unapre|enju kreiran­ja javnih poli­ti­ka na lokalnom nivou kroz podr{ku strate{kom plani­ran­ju. Trenut­no se real­izu­je peta faza ovog pro­gra­ma.