GIZ FINANSIRA PROGRAME OBUKA POSLODAVACA U PIROTU

Nemač~ka orga­ni­zaci­ja za me|đunarodnu sarad­nju GIZ u sarad­nji sa Gradom Piro­tom i Ugov­ornom okru‘žnom privred­nom komorom Pirot održ‘ala je sas­tanak sa poslo­davci­ma i privred­nici­ma koji ima­ju potre­bu za dodat­nim angaž‘ovanjem radne snage u nared­noj godi­ni.