ŽIVIĆ: U SEPTEMBRU BEZ SLUČAJEVA AFRIČKE KUGE KOD DOMAĆIH SVINJA

Na ter­i­tori­ji lovnih podru~ja Vidli~ i Poni{avlje na snazi je re{enje o progla{enju epi­demi­je iza­z­vane afri~kom kugom svin­ja, ~iji su preno­sio­ci divl­je svinje,a zbog koje su u riziku od zara‘avanja I doma}e svin­je. Na posled­njoj sed­ni­ci Gradske skup{tine odbornik Ivan Pani} u ime me{tana sela na kru‘nom putu gde su sve doma}e svin­je popisane I eutanazi­rane pitao je nadle‘ne kada }e upra­vo ta doma}instva mo}i pono­vo da uzga­ja­ju prasad za sop­stvene potrebe i pro­da­ju.