VUČIĆ: BEZ NOVIH MERA, POOŠTRENA KONTROLA POSTOJEĆIH

U ovom trenutku i pored sve ve}eg bro­ja zara‘enih koron­aviru­som, ne}e biti uve­dene nove mere u bor­bi pro­tiv {iren­ja zaraze, ali }e biti stro‘a kon­tro­la onih koje su na snazi, rekao je posle sas­tan­ka sa direk­tori­ma svih covid bol­ni­ca u Srbi­ji, predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i}. On isti~e da su podaci zabrinjavaju}i, ali da je situaci­ja u Srbi­ji i dal­je zna~čajno bol­ja nego u drugim delovi­ma Evropeć. Vu~i} je najavio i novo poveć}anje pla­ta zdravstven­im rad­nici­ma u Srbi­ji i jed­nokrat­nu nov~an pomo} kao znak zah­val­nos­ti lekari­ma i med­i­cin­skom osoblju.