U BUDUČNOSTI PROŠIRENJE PODRUČJA PP STARA PLANINA, MENJAĆE SE I STEPENI ZONA ZAŠTITE

Podru~je Stare pla­nine za{ti}eno je od 1997. godine. Radi se nova studi­ja za{tite kojom se sagle­da­va trenut­no stan­je lokalite­ta. Na osnovu nje bi}e izme­na u odre|enim delovi­ma, ali i pro{irenja podru~ja ovog par­ka prirode.