MLEKARSKA ŠKOLA OBELEŽAVA 75 GODINA POSTOJANJA

Mlekars­ka {kola sa domom u~enika dr Obren Peji} ovih dana obele‘ava 75 god­i­na rada i pos­to­jan­ja. U ovoj {kol­skoj godi­ni je 155 u~enika u 7 odel­jen­ja. Dan {kole obele‘ava se 1. novembra.