IDEALNO VREME ZA JESENJU SETVU PŠENICE

Za raz­liku od prethodnih,ove godine su ka‘u stru~njaci poljoprivred­ni­ci ima­ju ide­al­nr uslove za setvu p{enice i ozim­ih strn­i­na. Upra­vo zato je neo­hod­no ne pro­bi­jati opti­mal­ni rok.