ZZJZ: SVIH 10 TESTIRANIH UZORAKA NEGATIVNI NA COVID 19, ČEKAJU SE REZULTATI TESTIRANJA 11 UZORAKA

Od 21 uzor­ka sa ter­i­tori­je Pirot­skog okruga,koji su poslati na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko, 10 je neg­a­tivno na COVID-19,dok se ~eka­ju rezul­tati za pre­ostal­ih 11 uzo­ra­ka. Jed­na oso­ba je preba~ena sa Grudnog odel­jen­ja Op{te bol­nice u Klini~ki cen­tar Ni{, jer je PCR testom dokazan da je poz­i­ti­van. Re~ je o oso­bi iz Dim­itro­vgra­da. Pre­ma podaci­ma ZZJZ Pirot u sep­tem­bru je lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno 11 novoobolelih od korona virusa od kojih su 3 osobe pre­minule u okto­bru. Od po~etka okto­bra do 27.oktobra lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno 11 slu~ajeva obol­e­van­ja. U izo­laciji je 20 oso­ba. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih vi{estruko ve}i. U posled­nje dve nedel­je pove}an je broj pre­gle­da u covid ambu­lan­ta­ma u Pirot­skom okrugu. Epidemiolo{ka situaci­ja je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi. Zato je potreb­no dosled­no i odgov­orno po{tovati mere prevencije,poru~uju iz ZZJZ. Poseb­no visok epidemiolo{ki rizik nose proslave i oku­pl­jan­je ve}eg bro­ja lju­di u zatvorenom pros­toru, te je potreb­no obus­tavi­ti ili odlo‘iti masov­na oku­pl­jan­ja.

Reko­r­dan broj potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona u Srbi­ji , ~ak 1.053

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u posled­n­ja 24 sata reg­istrovan je najve}i broj novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona. Potvr|ena su 1.053 nova slu~aja od 9.430 testi­ranih. Pre­minu­lo je 5 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vana su 823 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­toru je 38 paci­je­na­ta. Od po~etka epi­demi­je virus je potvr|en kod 40. 880 oso­ba od ukup­no testi­ranih 1.298.949 gra|ana.