POČINJE IZRADA PLANA RAZVOJA GRADA KROVNOG DOKUMENTA LOKALNIH JAVNIH POLITIKA

Izra­da Plana razvo­ja Gra­da Piro­ta do 2028. godine novi je zadatak 

lokalne samouprave. Odluku o izra­di ovog doku­men­ta usvo­jili su 

odbor­ni­ci Skup{tine gra­da. Za izradu plana zadu‘ena je 

Kance­lar­i­ja za lokalni ekonom­s­ki razvoj. Doku­ment se izra|uje u 

sarad­nji sa Region­al­nom razvo­jnom agen­ci­jom Jug.