HUMANITARNA AKCIJA U GIMNAZIJI

U~enici Gim­naz­i­je Pirot orga­ni­zo­vali su jo{ jed­nu akci­ju priku­pl­jan­ja vo}a i povr}a, kako bi pomogli soci­jal­no ugro‘enim Piro}ancima.