NOVA VLADA SA VIŠE MINISTARSTAVA I NOVIM LICIMA

Posle sko­ro ~etiri mese­ca od par­la­men­tarnih izb­o­ra u Srbi­ji, dr‘ava dobi­ja novu Vladu. Man­datar­ka za sas­tav Vlade je Ana Brnabi}.