KUP SRBIJE OKUPIO VIŠE OD 80 BICIKLISTA

Kup Srbi­je u planin­skom bicik­l­iz­mu odr‘an je ju~e na stazi na 4. kilo­metru kraj Piro­ta. Uspe{ni su bili i pred­stavni­ci Piro­ta. Takmi~enje je orga­ni­zo­vano uz po{tovanje svih epidemiolo{kih mera. Ovo je tre}e dr‘avno takmi~enje u bicik­l­iz­mu u Piro­tu u posled­nje dve godine.