DIREKTORU TIGRA A.D. VLADIMIRU ILIĆU PRIZNANJE ”DŽENTLMEN GODINE”

Gen­er­al­nom direk­toru Kom­pani­je Tigar a.d. Vladimiru Ili}u uru~eno je priz­nan­je D‘entlemn godine. Priz­nan­ja Dama i D‘entlmen godine dodel­je­na su istaknu­tim ‘ena­ma i mu{karcima iz javnog, privrednog i dru{tvenog ‘ivota Srbi­je. Ili} je rekao da }e se i u budu}nosti zala­gati za {to ve}e u~e{}e ‘ena u sve­tu privrede i ekonomi­je. Zah­valio je porod­i­ci i sarad­nici­ma u kom­pani­ji. Navo­di da su ‘ene bolji, lep{i i odgov­orni­ji deo na{eg dru{tva i da }e se zato i dal­je zala­gati za ja~anje polo‘aja ‘ena u privre­di. Ili} isti~e da su u Tigru ‘ene veo­ma po{tovane i uva‘ene i da su na klju~nim pozi­ci­ja­ma odlu~ivanja, navo­di se izme|u osta­log u saop{tenju Cen­tra za komu­nikaci­je ove kom­pani­je. Priz­nan­ja su uru~ena u Vrnja~koj Ban­ji.