DELF ISPIT I PRIPREMA ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE U GIMNAZIJI

Pirot­s­ka gim­naz­i­ja min­u­log viken­da orga­ni­zo­vala je pola­gan­je me|unarodnog ispi­ta poiz­na­van­ja fran­cuskog jezi­ka [kol­s­ki Delf. Ove nedel­je u toku su posled­nje prid­preme za orga­ni­zo­van­je prvog pilot pri­jek­ta pola­gan­ja dr‘avne mature koja }e u Piro­tu pored Gim­naz­i­je biti orga­ni­zo­vana I u Tehni~koj {koli.