APEL GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Grad­s­ki {štab za vanredne situaci­je u Piro­tu i pored što­ga {to je epidemilo{ška situaci­ja nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, apelo­vao je danas na strik­t­no poš{tovanje svih mera pre­ven­ci­je. O tome su na kon­fer­en­ci­ji za nov­inare gov­o­rili koman­dant Grad­skog {taba za vanredne situaci­je gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i direk­tori Zavo­da za javno zdravl­je, Doma zdravl­ja i Op{te bol­nice dr Eliz­a­be­ta Alek­si}, dr Radovan Ili”} i dr Goran Petro­vi}. Vasi} je rekao da }e poseb­no radi­ti na edukaci­ji dece u {kola­ma koji­ma }e lekari goviri o Kovidu 19 i zna~aju prevencije.