ZZJZ : OD 16 TESTIRANIH UZORAKA 2 POZITIVNA NA VIRUS KORONA

ZZJZ : OD 16 TESTIRANIH UZORAKA 2 POZITIVNA NA VIRUS KORONA

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot, od 16 testi­ranih uzo­ra­ka iz Pirot­skog okru­ga, dva su poz­i­tiv­na na virus korona. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu jo{ 10 bri­se­va, potvr|uju u Zavo­du. U sep­tem­bru je reg­istrovano 11 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa. Od toga su tri osobe sa ili od posled­i­ca kovi­da pre­minule u okto­bru. Od po~etka okto­bra reg­istrovano je 7 novih lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih vi{estruko ve}i, s obzirom da su ograni~ene indikaci­je za PCR testi­ran­je, kao i da se mno­gi oboleli ne javl­ja­ju zdravstvenoj slu‘bi. U zad­nje dve nedel­je do{lo je do pove}anja bro­ja pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma u Pirot­skom okrugu. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­ncie le~e se ~etiri paci­jen­ta sa pneu­moni­ja­ma od kojih kod jednog pos­to­ji sum­n­ja na kovid infek­ci­ju. Iz Zavo­da apelu­ju na gra|ane da je potreb­no dosled­no sprovodi­ti pre­ven­tivne mere i odgov­orno se pona{ati. Zbog stalne migraci­je lju­di, pos­to­ji rizik od pre­li­v­an­ja infek­ci­je iz jednog u dru­gi grad. Ista opas­nost preti i iz inos­transt­va. Imper­a­tiv je, ka‘u stru~njaci Zavo­da, odr‘ati epidemiolo{ku situaci­ju pod kon­trolom aktivn­im zala­gan­jem svih i poje­d­i­naca i nadle‘nih insti­tu­ci­ja. U nared­nom peri­o­du poseb­no visok epidemiolo{ki rizik nose proslave i oku­pl­jan­ja ve}eg bro­ja lju­di u zatvorenom te je neophod­no obus­tavi­ti ili odlo‘iti masov­na okupljanja. 

Jo{ 579 u Srbi­ji poz­i­tivno na virus korona 

Pre­ma podlsed­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od testi­ranih 8.209

oso­ba u posled­n­ja 24 sata, kod 579 je potvr|eno prisustvo 

korona virusa. Pre­minule su tri osobe od posled­njeg izve{taja.

Hos­pi­tal­i­zo­vano je 530 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma su 24 pacijenta. 

Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji je testi­ra­no 1.271.455 gra|ana.