USVOJEN REBALANS BUDZETA GRADA

Odbor­ni­ci Skup{tine gra­da Piro­ta usvo­jili su danas dru­gi rebal­ans bud‘eta za ovu god­inu. Usvo­je­na je i odlu­ka o izvr{enju bud‘eta u prvih devet mese­ci ove godine. Donete su i odluke koje se odnose na utvr|ivanje cene poreza na imov­inu za nared­nu god­inu. Skup{tina je saglas­na i sa izme­na­ma u pro­grami­ma poslo­van­ja Komu­nal­ca i Vodovo­da za ovu god­inu. Usvo­jene su i odluke iz imovin­sko-pravne oblasti.