KAKVE SU EKONOMSKE PRILIKE U SRBIJI I PIROTU

Ovih dana istra‘ivali smo kakve su ekonomske pri­like u Srbi­ji i Piro­tu. Pomo} dr‘ave je dobrodo{la fir­ma­ma i zaposlen­i­ma, ali, da li je iznos potro{a~ke kor­pe dovol­jan za nabavku osnovnih ‘ivot­nih namirnica?