DOMOVI ZDRAVLJA U OKRUGU DOBILI TORLAKOVE VAKCINE

Utro{ena je prva koli~ina od 4.510 doza vakcine Infuli­vak tetra, dopreml­je­na po~etkom mese­ca domovi­ma zdravl­ja u Pirot­skom okrugu. Domovi zdravl­ja dobili su nove doze vakci­na proizve­denih na Tor­laku. Prob­lem kod ovih vakci­na je u tome {to pos­to­je ograni~enja koja se odnose na godine starosti oso­ba koje mogu da ih dobiju.