U TOKU IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU KUĆE BELA MAČKA

Ku}a Bela ma~čka, koja je pod za{titom dr‘ave, bi}e pot­puno rekon­stru­isana i postaće verovat­no jedi­ni muzej ćil­i­marst­va u Evropi. Po~ela je izra­da pro­jek­t­no tehni~ke doku­mentaci­je za rekon­struk­ci­ju ovog i okol­nih objeka­ta. O~ekuje sa da Piro}anci dobi­ju i novu zelenu pijacu.