RIGOROZNIJA KONTROLA POŠTOVANJA PREVENTIVNIH MERA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji se pogor{ava. Iz dana u dan raste broj potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od koron­avirusa. Kako bi se spre~ilo {iren­je virusa republi~ki Krizni {tab doneo je odluku o zabrani oku­pl­jan­ja vi{e od 30 lju­di u zatvorenom pros­toru, jo{ jed­na mera je da ugos­titeljs­ki objek­ti rade do 23 sata, a preporu~eno je no{enje mas­ki i na otvorenom pros­toru. Na dana{njoj sed­ni­ci Kriznog {taba nisu defin­isane nove mere, ali je re~eno da }e biti rig­oroz­na kon­tro­la primene postoje}ih.