POMOĆ GRADA ODELJENJU GINEKOLOGIJE BOLNICE

Lokalna samoupra­va kroz LPA za decu, izvo­ji­la je zna~ajna sred­st­va za opre­man­je Odel­jen­ja ginekologi­je i Porodili{ta u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Pre­ma re~ima direk­to­ra bol­nice dr Gorana Petrovi}a, ovo je zna~ajna pomo} gra­da koja {e pobolj{ati rad i boravak paci­je­na­ta i osobl­ja na ovim odeljenjima.