DR ZEC: U OKTOBRU JOŠ TRI OSOBE IZ PIROTA PREMINULE OD POSLEDICA KORONE

Do sada je od posled­i­ca kovi­da, pre­ma podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je Pirot, pre­minu­lo 28 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga. Pre­ma podaci­ma koji su stigli retroak­tivno iz Klini~kog cen­tra Ni{, u okto­bru su pre­minule tri osobe iz Piro­ta koje su u sep­tem­bru obolele i le~ile se na ni{koj klin­i­ci. De{ava se da se do konkret­nih podata­ka o bro­ju smrt­nih slu~ajeva dolazi kas­ni­je zato {to sve ustanove ne unose podatke u bazu u isto vreme.