ZZJZ: NEGATIVNI REZULTATI 5 TESTIRANIH UZORAKA

Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je Pirot, na koron­avirus neg­a­tivno je 5 posled­njete­sti­ranih uzo­ra­ka. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” jo{ 11 bri­se­va. Trenut­no je 13 oso­ba u izo­laciji, navo­di se u saop{tenju. Podaci koji­ma raspola‘e Zavod pokazu­ju da se reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi obol­e­van­ja i da se pove}ava broj pre­gle­da u COVID ambu­lan­ta­ma u okrugu. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se ~etiri osobe koje nisu sum­n­jive na kovid infek­ci­ju. Epi­demi­olozi poru~uju da je neophod­no dosled­no po{tovanje propisanih mera pre­ven­ci­je. Proslave i oku­pl­jan­ja ve}eg bro­ja lju­di u zatvorenom pros­toru nose epidemiolo{ki rizik za preno{enje virusa, nagla{avaju iz Zavo­da.